ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ: ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಬಸವಣ್ಣನೆಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವನು, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ದರ್ಶನಕಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸುಧಾರಕ. ಅವನು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿದೆ? ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ, ಸಮಾವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪೂರಿತ ಚಿಂತನೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು. ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದನು. ಬಸವಣ್ಣನ ಉಪದೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೈತಿಕತೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಅಂಶನಿಷ್ಠತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಮುಖಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನೆಂದರೇನು? ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತದ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ದರ್ಶನಕಾರ, ಕವಿ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಸಮತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಿಕ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇನು? ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ, ಸಮಾವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು. ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವನು. ಬಸವಣ್ಣನ ಉಪದೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೈತಿಕತೆ, ನೀತಿವಂತ ಜೀವನ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು.

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನ ಆದರ್ಶಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನ ದರ್ಶನಕಾರನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು? ನೀವು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಸಕ್ತರಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಅನುಯಾಯರ ಶ್ರದ್ಧಾದಾಯಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳ ಗದಗ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಬಸವಣ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಅದುವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಸುಂದರ ಹಣ್ಣುಗಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇತರಾದ್ಯಂತ, ನೀವು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖೊಲಿ ಅನ್ನುವ ಅನ್ನುಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, murtiwala.co ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯು: ಇಂದು, ಬಸವೇಶ್ವರನ ಸಂದೇಶವು ಅವನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿ, ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆದರದ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸಮಾಜ ಸಮತ್ವ, ನೀತಿವಂತ ಜೀವನ, ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳಕು ಇಂದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖವಾಗಿವೆ ಹೊರಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾತುಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ದೇಶಪ್ರೇಮವು ಅದೆಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.


Keywords:

ಬಸವೇಶ್ವರ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಉಪದೇಶಗಳು
ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ
ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು
ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೂರ್ತಿ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ
ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ನ್ಯಾಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನಕಾರ
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಭಾವ
ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕಾರರು
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

Back to blog